bieshuttendorp nieuw

Algemene voorwaarden

 

Deelname aan Stichting Biesbosch Huttendorp Lage Zwaluwe geschiedt geheel op eigen risico! Wij adviseren u om voor de kinderen een veiligheidszool aan te schaffen in verband met het risico om in een spijker te trappen. Kinderen worden enkel op het terrein toegelaten met stevige (berg)schoenen. Open schoenen, slippers of rubber laarzen zijn NIET toegestaan.

Betaling inschrijfgeld

De bijdrage per kind is € 17,50 (extra bijdrage voor de barbecue bedraagt € 5,- en voor de Veiligheidszooltjes € 8,50 per paar) Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag over te maken op ons bankrekeningnummer ( NL 54 RABO 0304 5170 03 t.n.v. Stichting Biesbosch Huttendorp Lage Zwaluwe ) indien u niet in de mogelijkheid bent om het bedrag over te maken kunt u ook contant betalen (dit kunt u overhandigen aan een van de bestuursleden). Vermeld bij betaling naam en geboortedatum van uw kind. U ontvangt géén acceptgirokaart.

Teruggave inschrijfgeld  

Indien u de deelname aan Biesbosch Huttendorp Lage Zwaluwe wilt annuleren krijgt u alleen met een geldige reden het inschrijfgeld terug minus 2,50 euro administratiekosten. Of er sprake is van een geldige reden voor de annulering staat ter beoordeling van het bestuur van Stichting Biesbosch Huttendorp Lage Zwaluwe.

Als geldige reden voor de annulering kan onder andere worden aangemerkt:

 • Een lichamelijke klacht van de deelnemer op basis van een doktersverklaring
 • Overlijden van familie van de deelnemer (eerste en tweedegraads bloedverwanten)

Als geldige reden voor de annulering kan NIET worden aangemerkt:

 • Vakantie tijdens Biesbosch Huttendorp Lage Zwaluwe
 • Ruzie met vriendjes/vriendinnetjes
 • Verhuizing
 • Gebrek aan motivatie
 • Weersomstandigheden

Overmacht

Stichting Biesbosch Huttendorp Lage Zwaluwe is gerechtigd om op ieder moment wegens een dringende reden geheel of gedeeltelijk af te gelasten. Of er sprake is van een dringende reden staat ter vrije beoordeling van het bestuur van Stichting Biesbosch Huttendorp Lage Zwaluwe. Indien Biesbosch Huttendorp Lage Zwaluwe om wat voor reden dan ook in zijn geheel zal moeten worden afgelast, worden de reeds betaalde inschrijfgelden, na aftrek van de gemaakte kosten, terugbetaald.

Omgangsvormen: houding en gedrag

Deelnemers aan Biesbosch Huttendorp Lage Zwaluwe dienen beleefd en vriendelijk te zijn tegen iedereen die hen aanspreekt en die door hen wordt aangesproken. Wanneer een deelnemer aan Biesbosch Huttendorp Lage Zwaluwe zich niet naar behoren gedraagt, kan hij/zij een officiële waarschuwing van een bestuurslid van Biesbosch Huttendorp Lage Zwaluwe krijgen. Na twee officiële waarschuwingen volgt er uitsluiting van verdere deelname aan Biesbosch Huttendorp Lage Zwaluwe.

Aansprakelijkheid

 • Deelname geschiedt voor eigen risico.
 • De Stichting is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer
  mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de stichting niet aansprakelijk voor
  verlies, diefstal of schade aan eigendommen.
 • De deelnemer/ouders/verzorgers dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan Biesbosch Huttendorp Lage Zwaluwe.
 • De deelnemer/ouders/verzorgers vrijwaart de Stichting voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het
  Evenement. De deelnemer/ouders/verzorgers dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

Schade Stichting Biesbosch Huttendorp Lage Zwaluwe

Indien deelnemers en/of vrijwilligers schade toebrengen aan eigendommen van Stichting Biesbosch Huttendorp Lage Zwaluwe of mensen/organisaties die door Stichting Biesbosch Huttendorp Lage Zwaluwe worden ingezet dan zal de stichting de schade verhalen op de veroorzaker van deze schade of zijn/haar ouders/verzorgers.

Beeldmateriaal

Stichting Biesbosch Huttendorp Lage Zwaluwe heeft het recht beeldmateriaal gemaakt tijdens Biesbosch Huttendorp Lage Zwaluwe waarop deelnemers en/of vrijwilligers staan afgebeeld vrij te gebruiken voor promotionele doeleinden.

Voorwaarden inschrijven

Wie kan zich inschrijven: Kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar die woonachtig zijn in Lage Zwaluwe. Uitzondering: kinderen die niet in Lage Zwaluwe wonen maar wel op IBS De Grienden zitten.